top of page

Privatumo Politika 

1.  Ką reiškia ši Privatumo politika?

Šioje privatumo politikoje (toliau - Privatumo politika) Jums pateikiame informaciją apie tai, kaip UAB „Vičiūnų grupė“ (toliau – Bendrovė), tvarko Jūsų asmens duomenis gautus: (i) vykdant sutartis; (ii) Jums atliekant aktyvius veiksmus Bendrovės socialinės žiniasklaidos paskyrose; (iii) dalyvaujant Bendrovės atrankose; (iv) siekiant užtikrinti konfidencialios informacijos apsaugą ir veiklos tęstinumą; (v) iš akcininkų (fizinių asmenų) ir valdymo organų narių; (vi) siekiant įvykdyti sutartis, sudarytas tarp Bendrovės ir kontrahentų – juridinių asmenų; (vii) vykdant vaizdo stebėjimą; (viii) apie kontaktinį asmenį nelaimės atveju. Toliau visi nurodyti asmenys, kurių duomenis tvarko Bendrovės vadinami – Duomenų subjektais. Privatumo politika taip pat numato tam tikras Duomenų subjektų pareigas, kurių privaloma laikytis lankantis interneto svetainėje http://viciunaigroup.eu (toliau – Interneto svetainė). 

2.  Apie Bendrovę

UAB „Vičiūnų grupė“, juridinio asmens kodas 303211678, buveinė adresu Karaliaus Mindaugo pr. 38, LT-44307 Kaunas, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugojami Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro Kauno filiale. Asmens duomenų apsaugos pareigūno el. pašto adresas: duomenuapsauga@vici.eu

3.  Kas yra asmens duomenys?

Asmens duomenys yra bet kokia Bendrovės apie Duomenų subjektą renkama informacija, kuri gali būti panaudota Duomenų subjekto asmens tapatybei nustatyti bei yra saugoma elektroniniu ar kitu būdu.
Asmens duomenys apima bet kokią informaciją, įskaitant Duomenų subjekto vardą, pavardę, adresą, kurią apie Duomenų subjektus Bendrovė renka dėl šioje Privatumo politikoje ar atskirame Duomenų subjekto sutikime ar susitarime su Bendrove nurodytų tikslų.

4.  Kokiais tikslais Bendrovė tvarko asmens duomenis?

4.1  Sutarčių vykdymas

Sutarties sudarymo, paslaugų pardavimo ir teikimo tikslu Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamoji vieta (adresas), gimimo data, su pirkimu susijusi informacija (pirkimo data, paslaugos aprašymas, kaina, suteikta nuolaida). Įvardinti duomenys yra būtini, jų nepateikus, Bendrovės negalės tinkamai vykdyti sutarties.
Duomenys tvarkomi sutarties vykdymo pagrindu ir saugomi 10 metų.

4.2  Dalyvavimas atrankose į laisvas darbo vietas

Jūsų sutikimo pagrindu, kurį duodate dalyvaudami atrankoje, mes renkame ir tvarkome Jūsų gyvenimo aprašymą ir/ar motyvacinį laišką ir/ar kitą Jūsų pateiktą informaciją (vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas, gimimo data, išsilavinimas, darbovietė), informacija apie kandidatą iš socialinių tinklų.
Jei nepateiksite savo gyvenimo aprašymo ir/ar motyvacinio laiško, mes negalėsime įvertinti Jūsų tinkamumo užimti siūlomas pareigas.
Tuo atveju, jei neišreikšite savo atskiro sutikimo tvarkyti Jūsų asmens duomenis pasibaigus šiai darbo atrankai, Jūsų asmens duomenis įsipareigojame ištrinti ir/ar sunaikinti per 5 (penkias) darbo dienas po to, kai su atrinktu kandidatu bus pasirašyta darbo sutartis.

4.3  Darbo sutarčių sudarymas ir darbo santykių administravimas

Darbo sutarčių sudarymo ir darbo santykių administravimo tikslais, Bendrovė tvarko savo darbuotojų asmens duomenis: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamoji vieta (adresas), asmens kodas, gimimo data, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, socialinio draudimo Nr., banko sąskaitos Nr., vaikų gimimo datos, duomenys apie sveikatos būklę/pajėgumą dirbti). Įvardinti duomenys yra būtini, jų nepateikus, Bendrovės negalės sudaryti darbo sutarties bei tinkamai vykdyti darbdavio prievolių pagal įstatymą.
Duomenys tvarkomi sutarties vykdymo bei duomenų valdytojui taikomos teisinės prievolės pagrindais ir saugomi LR teisės aktų numatytus terminus nuo 1 iki 50 metų.

4.4  Bendrovės konfidencialios informacijos apsauga ir veiklos tęstinumas

Siekiant savo teisėto intereso užtikrinti Bendrovės konfidencialios informacijos apsaugą ir Bendrovės veiklos tęstinumą, Bendrovė gali peržiūrėti savo darbuotojų susirašinėjimą su kontrahentais. Siekiant šių tikslų, Bendrovė tvarko tokius duomenis: IP adresas, lankytos svetainės, lankymosi laikas ir trukmė, parsisiųstų duomenų kiekis, iš kokio įrenginio buvo jungtasi, vardas, pavardė, elektroninių laiškų turinys, darbuotojo veiksmų internetinėje erdvėje turinys, elektroninėse darbo priemonėse esančios informacijos turinys. Tokie duomenys saugojami 4 (ketverius) metus.

4.5  Turto ir asmenų apsauga

Siekdama užtikrinti Duomenų subjektų (lankytojų ir darbuotojų) saugumą bei Bendrovės ir Duomenų subjektų (lankytojų ir darbuotojų turtą), Bendrovė vykdo vaizdo stebėjimą. Šiais tikslais mes tvarkome tokius Jūsų asmens duomenis: bendrą į stebėjimo lauką patenkantį vaizdą, buvimo vietą ir informaciją apie judėjimą per kamerų stebėjimo laukus, turimą turtą, elgesį ir kitą susijusią informaciją (data, laikas). Šie duomenys tvarkomi 14 (keturiolika) dienų nuo jų surinkimo Bendrovės teisėto intereso pagrindu.

4.6  Bendrovės sutarčių su kontrahentais juridiniais asmenimis vykdymas

Siekiant savo teisėto intereso užtikrinti Bendrovės sutarčių, sudarytų su kontrahentais juridiniais asmenimis, vykdymą, Bendrovė tvarko šių asmenų darbuotojų asmens duomenis, t. y. vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, susirašinėjimo turinys. Šie duomenys saugomi 4 (ketverius) metus.

4.7  Akcininkų (fizinių asmenų) ir valdymo organų narių duomenų tvarkymas

Vykdant teisines prievoles Bendrovė tvarko akcininkų (fizinių asmenų) ir valdymo organų narių vardus, pavardes, asmens kodus, gyvenamosios vietos adresus, paskyrimo datas. Bendrovės veiklos duomenys saugomi 10 metų.

4.8  Asmens kontaktams nelaimės atveju asmens duomenys

Sutarties vykdymo ir teisinių prievolių vykdymo pagrindu Bendrovė tvarko darbuotojo nurodyto kontaktinio asmens duomenis su tikslu susisiekti nelaimės atveju - vardas, pavardė, telefono numeris, santykis su darbuotoju. Duomenys saugomi darbo sutarties galiojimo metu.

5.  Susisiekite su mumis

Yra keletas būdų, kaip galite susisiekti su Bendrove: telefonu, el. paštu. Visus pranešimus priimame, peržiūrime ir atsakymus pateikiame patys. Jei susisieksite su mumis mes galime tvarkyti Jūsų mums nurodytus duomenis, t. y. vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, datą bei susirašinėjimo tekstą.
Tokie duomenys bus tvarkomi siekiant pasirengti sutarties vykdymui ar atsakyti į Jums rūpimus klausimus. Jei nepateiksite savo kontaktinių duomenų, su Jumis nebus įmanoma susisiekti.
Susirašinėjimas saugomas 1 (vienerius) metus nuo žinutės gavimo, išskyrus informaciją, kurios saugojimui Privatumo politikoje ar teisės aktuose nustatyti kiti terminai.
Visi asmens duomenys, kuriuos pateikiate bendraudami su mumis, yra naudojami tik aukščiau nurodytais tikslais ir pranešimams peržiūrėti bei komunikacijos srautams administruoti ir valdyti. Įsipareigojame be aiškaus Jūsų sutikimo nenaudoti Jūsų asmens duomenų jokiuose leidiniuose taip, kad būtų įmanoma nustatyti Jūsų asmens tapatybę.
Prašome atkreipti dėmesį, kad mums gali tekti susisiekti su Jumis paštu, el. paštu arba telefonu. Prašome pranešti mums apie Jūsų asmens duomenų pasikeitimus.

6.  Duomenų atskleidimas

Mes galime atskleisti informaciją apie Jus mūsų darbuotojams, vadybininkams, tarpininkams, paslaugų tiekėjams, tokiems kaip skolų administravimą ar išieškojimą vykdančios įmonės, rinkodaros paslaugas, IT paslaugas teikiantiems asmenims ar subrangovams, jei to pagrįstai reikia tikslams, nurodytiems šioje Privatumo politikoje.  

Be to, mes galime atskleisti informaciją apie Jus:  

  • jei tai turime padaryti pagal įstatymą; 

  • siekiant apginti savo teises ar interesus (įskaitant Jūsų duomenų pateikimą tretiesiems asmenims, siekiant išieškoti Jūsų įsiskolinimus mums); 

  • ketinant parduoti Bendrovės veiklos ar jos turto dalį, atskleidžiant Jūsų asmens duomenis potencialiam veiklos ar jos dalies pirkėjui; 

  • pardavus Bendrovės veiklą ar jos esminę turto dalį tretiesiems asmenims.  

Jūsų asmens duomenys nebus perduodami trečiajai valstybei ir (ar) tarptautinei organizacijai. 

Išskyrus šioje Privatumo politikoje numatytus atvejus, mes neteikiame Jūsų asmens duomenų jokioms trečiosioms šalims.  

Privatumo politikoje nurodytas gavėjų sąrašas ar gavėjų kategorijos gali keistis, todėl jei pageidaujate būti informuoti apie Jūsų asmens duomenų gavėjų pokyčius, prašome apie tai mums pranešti šioje Privatumo politikoje nurodytu el. paštu, laiško tekste nurodant „Pageidauju gauti informaciją apie mano asmens duomenų gavėjų pasikeitimą, vardas, pavardė“.  

7.  Jūsų asmens duomenų saugumas

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. 

8.  Jūsų teisės

Šiame skyriuje pateikiame informaciją apie Jūsų teises, susijusias su mūsų vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, ir atvejus, kada šiomis teisėmis galite pasinaudoti. Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo teises ar jas įgyvendinti, susisiekite su mumis šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu.
Bendrovė nepagrįstai nedelsdama, bet ne vėliau, kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo, Jums pateiks informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus Jūsų prašymą dėl Jūsų teisių įgyvendinimo. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir gautų prašymų skaičių, minėtas terminas gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiams. Tokiu atveju mes Jus per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo informuosime apie tokį termino pratęsimą ir jo priežastis. Bendrovė atsisakys įgyvendinti Jūsų teises tik teisės aktų numatytais atvejais.

8.1  Teisė atšaukti sutikimą

Jei esate pateikę mums aiškų sutikimą dėl Jūsų duomenų tvarkymo, jį galite bet kada atšaukti.

8.2  Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis

Siekiame, kad Jūs iki galo suprastumėte, kaip mes naudojame Jūsų asmens duomenis, ir dėl to nepatirtumėte jokių nepatogumų. Jūs galite bet kada susisiekti su mumis ir pasiteirauti, ar mes tvarkome kokius nors Jūsų asmens duomenis. Jei mes saugome ar bet kokiu būdu naudojame Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę su jais susipažinti. Norėdami tai padaryti, pateikite mums rašytinį prašymą šioje Privatumo politikoje nurodytu adresu, patvirtinkite savo asmens tapatybę; ir teikdami tokį prašymą, laikykitės sąžiningumo ir protingumo principų.

8.3  Teisė prašyti suteikti daugiau informacijos

Tikimės, kad Jūs suprasite, jog aptarti visus įmanomus asmens duomenų rinkimo ir naudojimo būdus yra labai sunku. Mes stengiamės pateikti kuo aiškesnę ir išsamesnę informaciją bei įsipareigojame atnaujinti šią Privatumo politiką, pasikeitus asmens duomenų naudojimo procesui. Vis dėlto, jei turite kokių nors klausimų apie Jūsų asmens duomenų naudojimą, džiaugsimės galėdami į juos atsakyti arba suteiksime visą papildomą informaciją, kurią galime atskleisti. Jei turite kokių nors konkrečių klausimų arba nesupratote pateiktos informacijos, susisiekite su mumis.

8.4  Papildomos teisės

Toliau pateikiame informaciją apie papildomas Jūsų turimas teises, kurias galite įgyvendinti laikydamiesi toliau aprašytos tvarkos.

1.  Jūs turite teisę prašyti mūsų ištaisyti bet kokius turimų duomenų netikslumus. Tokiu atveju mes galime paprašyti Jūsų patvirtinti ištaisytą informaciją.

2.  Jūs turite teisę prašyti mūsų ištrinti Jūsų asmens duomenis. Ši teisė įgyvendinama Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 17 straipsnyje numatytais atvejais.

3.  Jūs turite teisę prašyti mūsų riboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti:

  • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad įsitikintumėme Jūsų asmens duomenų tikslumu, kai pateikiate pretenzijas dėl duomenų tikslumo;

  • kai mūsų vykdomas Jūsų asmens duomenų rinkimas, saugojimas arba naudojimas yra neteisėtas, tačiau nusprendžiate neprašyti ištrinti duomenų;

  • kai Jūsų asmens duomenys mums yra nebereikalingi, tačiau Jums jų reikia, kad galėtumėte nustatyti, įvykdyti arba apginti teisinį reikalavimą;

  • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad būtų nustatyta, ar mes turime svarbesnį teisinį pagrindą ir toliau tvarkyti Jūsų asmens duomenis, jei pasinaudojote savo teise išreikšti prieštaravimą dėl asmens duomenų tvarkymo.

4.  Jūs turite teisę į duomenų, kuriuos iš Jūsų gavome Jums sutinkant arba sutarties sudarymo tikslais, perkėlimą. Jums pasinaudojus šia teise, Jūsų prašymu perkelsime Jūsų pateiktų duomenų kopiją.

5.  Jūs turite teisę nesutikti, kad mes naudotumėme Jūsų asmens duomenis:

  • kai tokius duomenis naudojame siekdami užtikrinti savo teisėtus interesus, tačiau neturime svarbesnio teisinio pagrindo ir toliau naudoti Jūsų asmens duomenis.

9.  Nusiskundimai

Jei manote, kad Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, prašome nedelsiant kreiptis į mus šioje Privatumo politikoje nurodytu el. paštu. Mes užtikriname, kad tik gavus Jūsų skundą susisieksime su Jumis per pagrįstą laikotarpį ir informuosime apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatą.
Jei tyrimo rezultatai Jūsų netenkins, galėsite pateikti skundą priežiūros institucijai - Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai
https://vdai.lrv.lt/.

10.  Atsakomybė

Jūs esate atsakingi už savo pateikiamų duomenų konfidencialumą taip pat už tai, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdamas mus apie tai informuoti el. paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.

11.  Privatumo politikos pakeitimai

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo mūsų Interneto svetainėje. Jums reikėtų kartais patikrinti ją ir įsitikinti, kad esate susipažinęs su galiojančia Privatumo politikos versija.
Atnaujinę Privatumo politiką, informuosime Jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus paskelbdami juos Interneto svetainėje. Apačioje nurodyta „Atnaujinimo data“ rodo, kada Privatumo politika buvo atnaujinta paskutinį kartą.

Paskutinis Privatumo politikos atnaujinimas buvo atliktas 2021.03.19.

bottom of page